are
KENICHI KUROSAWA : Vocal
HIROHARU KINOSHITA : Bass
YU-HI IZAWA : Guitar
NOBUYOSHI HORI : Drums